Tegevused

Kogukonna Kasvulava projekti raames toimuvad järgmised tegevused:

ÕPITOAD 

Tegevuse raames toimuvad praktilise sisuga õpitoad, mis on suunatud juba tegutsevate (eelkõige kogukonna arendamisega tegelevad) ühenduste  juhatuse liikmetele.

Õpitoad on praktilise suunitlusega ning metoodika on välja töötatud mittetulundusühenduse spetsiifikat arvestades. Õpitubade tulemusena jõuavad osalejad reaalse analüüsi ja mõttetöö tulemusena konkreetsete sammudeni, mida edasi teha professionaalsete juhendajate kaasabil.

Teemad on: 1) Kogukonna arengusuundade väljatöötamine; 2) Piirkonna kultuuripärandil põhinevate toodete, teenuste analüüs ja edasiarendamine; 3) Turundamine ja kaasamine; 4) Projektikirjutamine.

Metoodika õpitubade läbiviimiseks töötab välja ning õpitubade läbiviimise korraldab projektipartner Loome OÜ.

ÕPIRÄNNAKUD

Õpirännakud on kavandatud temaatilised ning suunatud lähipiirkondade edulugudega tutvumisele. Õpirännakute eesmärk on innustada, motiveerida ja julgustada Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas juba mingil määral tegutsevaid inimesi, tutvustada erinevaid viise kogukondlikult aktiveeruda, soodustada koostööd erinevate piirkondade ja paikade eestvedajate vahel, väärtustada piirkonna kultuuripärandit.

Õpirännakud on ühepäevased (toimub 3 õpirännakut) ning kavandatavad teemad, mida need katavad on: 1) koostöö erinevate ühenduste ja ettevõtjate vahel (Sibulatee Peipsi ääres); 2) eluviisil ja huvil põhinev koostöö kogukonnas (Karula ökokogukond); 3) Pärandkultuur ja selle säilitamine (Setomaa).

MÕTTEKOJAD

Tegevuse raames toimuvad erinevates Võrumaa piirkondades avalikud loengud, debatid tunnustatud valdkonna spetsialistide eestvedamisel. Avalike mõttekodade /loengute korraldamise eesmärk on pakkuda tegevuspiirkonna elanikele silmaringi avardavaid õppimiskogemusi aktuaalsetel teemadel. Debattide läbiviimisel keskendutakse nö. „suurte“ teemade mõjule Võrumaale ja selle tulevikule.

Mõttekodade eesmärk on suurendada tegevuspiirkonna elanike huvi päevakajaliste teemade vastu, motiveerida ning ärgitada neid kaasa mõtlema kohaliku elu arengu üle käsitletava teema võtmes, kasutades selleks uuenduslikus formaati. See aitab kaasa kodanikkonna eestkostesuutlikkuse kasvule, suurendab kodanikkonna vastutust ning kodanikkonna tõsiseltvõetavust kohaliku tasandi arengut puudutavates diskussioonides (nt suheldes KOV tasandiga).

Mõttekodasid toimub projekti perioodi jooksul kokku vähemalt 6 järgmistel teemadel: 1) kultuuripärand; 2) julgeolek; 3) haldusreform; 4) ettevõtlikkuse arendamine; 5) meedia ja selle mõistmine; 6) õppimine kaasaegses ühiskonnas.

KOOLITUSED

Kavandatavad koolitused on suunatud ühenduste juhtidele pidades silmas haldusreformiga kaasnevaid muutusi ning võimalikku praegusest veel suurema vastutuse võtmist piirkonna elu edendamisel.  Kasvatamaks külaseltside juhtide ja maapiirkondade elanike julgust haldusreformi tagajärjel tekkivates suuremates omavalitustes kohapealseid teenuseid osutada on plaanis korraldada kolm koolitust ühenduste juhtide finantsalase võimekuse tõstmiseks.

Kavandatavad teemad on: 1) Finantsplaneerimine  2) Raamatupidamine 3) Avalike teenuste delegeerimine.

VABAÜHENDUSTE MESS 

Vabaühenduste mess toimub novembris 2017. a. Messi kaudu soovime anda võimaluse kõikidele piirkonna ühendustele üksteise tegemistega tutvuda, omavahel kogemusi vahetada, koostööd ergutada ning kasvatada inspiratsiooni uute ideede tekkeks. Vajadus on samuti parandada piirkonna elanike ja avalikkuse teadlikkust kodanikuühiskonnast,  samas jagada infot ühenduste poolt pakutavate teenuste-toodete kohta laiemale avalikkusele, mis looks eeldused ka vabaühenduste omatulu teenimise parandamiseks. .